សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ប៉ាប៉ាចនCambodiaការស្ទង់មតិអំពី​ភាពពេញចិត្ត​របស់អតិថិជន។

ក្រុមហ៊ុននេះ និងប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលហៅថា ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម, LLC ("SMG"), មានគោលបំណងប្រមូលទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋាន IP និងដូមែនរបស់អ្នក ព័ត៌មានឃុកឃី និងលក្ខណៈសូហ្វវែរ និងហាដវែរ។ យើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះ ដើម្បីសម្របសម្រួលការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងឧបករណ៍របស់អ្នក និងប្រព័ន្ធរបស់យើង ផ្ដល់ការស្ទង់មតិ ធានាភាពត្រឹមត្រូវនៃការស្ទង់មតិ រកមើល និងការពារការក្លែងបន្លំ ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ គ្រប់គ្រង និងកែលម្អគេហទំព័រ និងកម្មវិធីរបស់យើង និងវិភាគអំពីការប្រើប្រាស់ និងកែលម្អ និងលើកកម្ពស់សេវាកម្ម SMG ។ SMG ដំណើរការទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនរបស់ SMG អាចរកបានតាមរយៈតំណខាងក្រោម។ ដោយចុច "បន្ត" អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ឃុកឃី និងបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យផ្សេងទៀត។

Powered by smg Service Management Group